Analiza kredytowa. Sprawozdawczość finansowa. Nowa płynność.

PI SWIB RISQ

Bogate możliwości tworzenia analiz i raportów.

Wyobraź sobie narzędzie analityczne tak intuicyjne, że każdy w Banku lub przedsiębiorstwie mógłby z łatwością tworzyć spersonalizowane raporty, dynamiczne dashbordy oraz odkrywać nowe pokłady danych i znaczenia pomiędzy nimi. To PI SWIB RISQ – rewolucyjna samoobsługowa aplikacja do eksploracji i wizualizacji danych, stworzona dla użytkowników indywidualnych, grup oraz firm. PI SWIB RISQ pozwoli Ci szybko łączyć wizualizacje, jeszcze dokładniej eksplorować dane, natychmiast odkrywać połączenia między nimi i dostrzegać wiele nowych możliwości.


PI SWIB RISQ to analityczny System Business Intelligence:

 • Obowiązkowa Sprawozdawczości Bankowa,
 • Sprawozdawczość zarządcza
 • Hurtownia Danych.

Aplikacja PI SWIB RISQ umożliwia wszechstronną analizę portfela kredytowego banku, zgodnie z NUK (Nowa Umowa Kapitałowa), dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych, sporządzenie obowiązkowych sprawozdań, hurtownia danych wyposażona w dynamiczne i elastyczne raporty i analizy bazy depozytowo – kredytowej banku.

Wszystkie sprawozdania tj. COREP, LR, FNREP, MONREP, LCR, NSFR, IPS, ALMM prezentowane są w szacie graficznej i układzie tabel znanej z programu aSISt i pozwalają na eksport sprawozdań do w/w aplikacji.

Rozwiązanie jest zintegrowane z silnikiem Business Intelligence jakim jest QlikView. Umożliwia tworzenie kompleksowych analiz danych i  dokonywanie na ich bazie odkryć, które zostałyby pominięte przy użyciu innych narzędzi. Wszystko to masz w zasięgu ręki. To właśnie stanowi przewagę konkurencyjną platformy RISQ.

System zasilany jest automatycznie danymi z systemu księgowego defBANKpro, może współpracować z innymi systemami FK oraz hurtowniami danych.

System jest gotowy na wprowadzenie sprawozdawczości MONREP, która będzie obowiązywać w 2017 roku.

Moduł Sprawozdawczość Finansowa Banku (SKB)


Moduł przygotowany w oparciu o standard NUK (Nowa Umowa Kapitałowa).

 • Adekwatność kapitałowa.

Wyliczenie wymogów kapitałowych zaprezentowane w układzie formularza CR-SA sprawozdawczości COREP, zgodnie z wszelkimi wymogami NUK (również współczynnik wsparcia dla przedsiębiorstw).

Wymóg liczony jest dla każdej umowy kredytowej, prezentowany w formie syntetycznej na formularzu wraz z rozwinięciem analitycznym pozycji formularza (widoczne są umowy które składają się na daną kwotę). Dzięki dogodnej formie prezentacji danych, szczególnie istotnej w trakcie kontroli KNF, jesteście Państwo w stanie wykazać z jakich pozycji dana kwota się składa. Cecha ta jest charakterystyczna dla wszystkich raportów prezentowanych w oferowanym systemie.

Kolejną zaletą aplikacji jest łatwość filtrowania danych np. ograniczenie tabeli tylko jednej klasy lub pojedynczej umowy.

Sprawozdawczość kredytowa COREP, FINREP, LR NBP ITS

Wszystkie formularze prezentowane są w układzie sprawozdawczości aSISt, możliwe jest również zawężenie tylko do wypełnionych pozycji.

Moduł Płynność Liquidity (PL)

Głównym zadaniem modułu jest sprawozdawczość obowiązkowa instytucji finansowych dla regulatorów rynku: Narodowego Banku Polskiego (NBP), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jak również cykliczna sprawozdawczość zarządcza.

System umożliwia przygotowanie następujących sprawozdań oraz zestawień:

 • LCR
 • NSFR
 • NMP
 • ALMM
 • Aktywa
 • Pasywa
 • Pozabilans
 • Rachunek zysków i strat

Moduł zawiera również szeroką analizę relacji klienta z bankiem. Sporządzenie sprawozdania „IPS Liguidity – dzienne” od momentu generacji danych do wczytania w aplikacji aSISt nie trwa dłużej niż 5 minut, w tym czasie gotowe są również pozostałe zestawienia jak Aktywa, Pasywa, Rachunek Zysków i Strat.

Ryzyka Bankowe

Moduł umożliwia badanie oraz raporty:

 • Nowa Umowa Kapitałowa
 • Ryzyko Płynności
 • Ryzyko Stopy Procentowej
 • Rekomendacja ‘’S’’
 • Rekomendacja ‘’T’’
 • Kredyty zabezpieczone hipotecznie
 • Monitoring produktów kredytowych
 • Zaangażowanie – współczynnik FW
 • Testy warunków skrajnych
 • Zaangażowanie kredytowe
 • Struktura zabezpieczeń
 • Struktura branż
 • Ryzyko geograficzne

Hurtownia Danych

Zestaw raportów i analiz bazy depozytowo – kredytowej oraz bazy adresowej klientów.

 • Raporty KNF (wymagane tuż przed kontrolą)
 • Kredyty zabezpieczone hipotecznie
 • Analiza produktów kredytowych
 • Monitoring produktów kredytowych
 • Monitoring kredytów i zabezpieczeń
 • Raporty BFG
 • Rejestr umów kredytowych i zabezpieczeń
 • Inwentura
 • Struktura depozytów i kredytów

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty: