I-BS.PL

Nowe możliwości RISQ

RISQ, który realizuje zadania związane z biegłą realizacją sprawozdań został rozszerzony o aplikację umożliwiającą realizację sprawozdań NB300 i MB300. Przeprowadziliśmy aktualizację aplikacji MONREP-FINREP w zakresie realizacji sprawozdań MONREP, w którym zmieniły się wszystkie formularze. Dokonaliśmy także aktualizacji aplikacji NOMINAŁY w zakresie pieniędzy liczonych ręcznie a także liczby wykonywanych operacji. Stworzona została także aplikacja Wakacji Kredytowych.
PI SWIB RISQ – aplikacja Liquidity

W najbliższych miesiącach oddamy do użytku kolejne aplikacje. Pierwsza z nich: BGF_Kredyty i BFG_Depozyty, która umożliwi szybki dostęp do wszystkich czynnych transakcji depozytowych i kredytowych. Druga aplikacja Hurtownia danych pełnić będzie w systemie RISQ trzy główne funkcje: marketingową, sprawozdawczą oraz monitoringową.

BFG_Kredyty i BFG_Depozyty

Jest to system działający w RISQ, który umożliwi realizację Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji. To aplikacja, która pozwoli zebrać wszystkie informacje o czynnych transakcjach depozytowych i kredytowych. W chwili obecnej kilka banków zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc w realizacji przekazywanej informacji. Oczywiście powstający system będzie wspomagał realizację zadania, jednak wymaga sporo pracy i przygotowań ze strony banku.

Bardzo duża część wymaga zaangażowania pracowników banku, których zadaniem byłoby uzupełnienie danych do indywidualnych transakcji kredytowych, które nie znajdują się w systemie finansowo-księgowym, a dotyczą konieczności wykazania szczegółowych informacji np. w zakresie zabezpieczeń do każdej transakcji kredytowej, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, innych aktyw czy prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych. W tabelach znajduje się również odwołanie do przychodów netto podmiotów gospodarczych, tym samym konieczne jest sprawdzenie czy wartości w systemie finansowo-księgowym są aktualne.

Aplikacja działa w połączeniu z aplikacją realizującą sprawozdanie COREP. Niezbędne jest bowiem podanie w tabeli dotyczącej kredytów, np. wartość aktywów ważonych ryzykiem dla danej ekspozycji kredytowej.

Hurtownia danych - 3 w 1

Aplikacja Hurtownia danych zawiera bazę wszystkich klientów banku oraz tych, których bank przechowuje dane i którzy są powiązani z rachunkami klientów głównych pełnią trzy ważne funkcje: marketingową (klienci czynni – lokaty – kredyty; zgody marketingowe dla korespondencji seryjnej; analiza klienta – BI, karty, obroty), sprawozdawczą (liczba aktywnych klientów / produktów również w zależności od rodzaju ryzyka; liczba aktywnych PEP, liczba aktywnych klientów z innym obywatelstwem; liczba nieaktywnych klientów) oraz monitoringową, która gromadzi dane z posiadanych zadłużeń, stosowanych zabezpieczeń, daty końca kredytów, czy rat balonowych z terminem spłaty).

Informacje handlowe i zgody marketingowe

Dzięki funkcji marketingowej jakie pełni Hurtownia danych w RISQ dane zaczytywane są z plików ze zgodami na reklamę i BIK oraz każdą inną zgodę udzieloną bankowi przez klienta.

W wyniku połączenia z danymi z kartoteki oraz inwentarza otrzymujemy dane o czynnych klientach posiadających zarówno lokaty jak i kredyty. Z tej grupy wybieramy tych, którzy wyrazili zgodę na reklamę i tworzymy korespondencję seryjną z ofertą handlową (baza zawiera zarówno adresy stacjonarne jak i mailowe a także numery telefonów).

Dzięki połączeniu danych klienta z aplikacją Analiza Klienta dodatkowo będziemy posiadać bazę Klientów:

 • posiadających bankowość internetową – tutaj możemy przesłać komunikaty spersonalizowane już dla wybranej grupy Klientów depozytowych czy kredytowych;
 • posiadają kartę kredytową – w połączeniu z informacją czy mają rachunek ROR, stałe wpływy, informacje o PESEL, zgodę na BIK – możemy przesłać ofertę dotyczącą karty kredytowej ze zgodą na limit w określonej wysokości pod warunkiem weryfikacji w bazie BIK, MIG-DZ i MIG-BR;
 • posiadają obroty w  określonej wysokości – możemy przesłać informację o: kredycie w ROR i RB, kredycie obrotowym;

Możemy także rozesłać informacje handlowe do klientów w zależności od typu klienta – oferta spersonalizowana dla rolników, klientów indywidulanych, przedsiębiorstw, spółek, czy przedsiębiorców indywidualnych.

Aktywni i nieaktywni klienci

Aplikacja Hurtownia Danych pełni funkcję sprawozdawczą. Dzięki połączeniu inwentarza i kartotek posiadamy informacje o:

 • liczbie aktywnych klientów  – w podziale na produkty – korzystających z lokat, rachunków czy kredytów;
 • liczbie aktywnych klientów – w zależności od ryzyka (niskie, średnie czy wysokie oraz wyższe niż wysokie);
 • liczbie aktywnych klientów ze statusem PEP;
 • liczbie aktywnych klientów indywidualnych posiadających inne obywatelstwo niż polskie;
 • liczbie nieaktywnych klientów.

Informacje o kliencie

Dzięki funkcji monitoringowej gromadzimy informacje o posiadanym zadłużeniu, stosowanych zabezpieczeniach, końcu zabezpieczeń, dacie końca kredytu, ratach balonowych z terminem spłaty.

Połączenie tych informacji pozwala na:

 • kontakt z klientem, któremu kończy się polisa ubezpieczeniowa;
 • kontakt z Klientem, któremu kończy się termin ważności operatu szacunkowego;
 • pilnowanie rat balonowych tak by nie nastąpiło przeksięgowanie;
 • przesłanie odpowiedniej informacji handlowej dla klienta, którym kończy się kredyt – w połączeniu ze zgodami kontakt telefoniczny bądź mailowy;
 • zaoferowanie kredytu, klientom, którzy w określonym terminie korzystają z dedykowanej oferty kredytowej – np. kredyty świąteczne, wakacyjne itp.

Dodatkowo aplikacja posiada informację o:

 • nowym Kliencie, czyli tym którego pozyskaliśmy od interesującej nas daty w podziale na konta z których korzysta;
 • wszelkich relacjach –  pokazujemy każdego klienta wraz z relacjami wprowadzonymi zarówno przez F5 jak i przez atrybuty. Dostępne są relacje, takie jak: beneficjent rzeczywisty, pełnomocnik, pokrewieństwo/powinowactwo, powiązanie personalne, upoważnienie, właściciel, wspólnota majątkowa, współkredytobiorca, wystawca zabezpieczenia.
 • jednostka klienta;
 • dane największych klientów detalicznych i kredytowych – liczba – forma edytowalna;
 • wszelkie dane z kartoteki klienta.

Rozwinięcia i modyfikacja

Wszelkie sugestie co do rozwinięcia, modyfikacji aplikacji będą realizowane na etapie wdrożenia w banku (np. dodanie tabeli np. z informacją o kredytach osób powiązanych z bankiem).Uzupełnienie aplikacji ryzyko walutowe o zakładkę PRZEPŁYWY – tutaj pokazujemy przepływy na rachunku bieżącym banku prowadzonym przez Bank Zrzeszający. Aplikacja ze względu na zaczytanie każdego dnia dziennika dokumentów, przedstawi nam wszystkie operacje na rachunkach w danym dniu w banku. Bardzo szerokie zastosowanie wynika z faktu że możemy dokonywać filtrowania operacji na wybranych rachunkach zarówno po kodzie operacji jak i po opisie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl