System analityczny PI SWIB RISQ

Sprawozdawczość obowiązkowa do NBP

Aplikacja PI SWIB RISQ umożliwia wszechstronną analizę portfela kredytowego banku, zgodnie z NUK (Nowa Umowa Kapitałowa), dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych, sporządzenie obowiązkowych sprawozdań, hurtownia danych wyposażona w dynamiczne i elastyczne raporty i analizy bazy depozytowo – kredytowej banku.

Wszystkie sprawozdania prezentowane są w szacie graficznej i układzie tabel znanej z programu aSISt i pozwalają na eksport sprawozdań do w/w aplikacji.

Rozwiązanie jest zintegrowane z silnikiem Business Intelligence jakim jest QlikView. Umożliwia tworzenie kompleksowych analiz danych i dokonywanie na ich bazie analiz, które zostałyby pominięte przy użyciu innych narzędzi. Wszystko to masz w zasięgu ręki. To właśnie stanowi przewagę konkurencyjną platformy RISQ.

System zasilany jest automatycznie danymi z systemu księgowego defBANKpro, może współpracować z innymi systemami FK oraz hurtowniami danych.

Moduł Sprawozdawczość Finansowa Banku (SKB)

Adekwatność kapitałowa

Sprawozdawczość kredytowa COREP, FINREP, LR NBP ITS

Wymóg liczony jest dla każdej umowy kredytowej, prezentowany w formie syntetycznej na formularzu wraz z rozwinięciem analitycznym pozycji formularza (widoczne są umowy które składają się na daną kwotę). Dzięki dogodnej formie prezentacji danych, szczególnie istotnej w trakcie kontroli KNF, jesteście Państwo w stanie wykazać z jakich pozycji dana kwota się składa. Cecha ta jest charakterystyczna dla wszystkich raportów prezentowanych w oferowanym systemie.

Kolejną zaletą aplikacji jest łatwość filtrowania danych np. ograniczenie tabeli tylko jednej klasy lub pojedynczej umowy.

Wszystkie formularze prezentowane są w układzie sprawozdawczości aSISt, możliwe jest również zawężenie tylko do wypełnionych pozycji.

Moduł Płynności Liquidity (PL)

Głównym zadaniem modułu jest sprawozdawczość obowiązkowa instytucji finansowych dla regulatorów rynku: Narodowego Banku Polskiego (NBP), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jak również cykliczna sprawozdawczość zarządcza.

System umożliwia przygotowanie następujących sprawozdań oraz zestawień:

Moduł zawiera również szeroką analizę relacji klienta z bankiem. Sporządzenie sprawozdania „IPS Liguidity – dzienne” od momentu generacji danych do wczytania w aplikacji aSISt nie trwa dłużej niż 5 minut, w tym czasie gotowe są również pozostałe zestawienia jak Aktywa, Pasywa, Rachunek Zysków i Strat.

Ryzyka bankowe

Moduł umożliwia badanie oraz raporty: