ibsenergia.pl

Analiza kredytowa. Sprawozdawczość finansowa. Nowa płynność.

PI SWIB RISQ

PI SWIB RISQ

Bogate możliwości tworzenia analiz i raportów.

Wyobraź sobie narzędzie analityczne tak intuicyjne, że każdy w Banku lub przedsiębiorstwie mógłby z łatwością tworzyć spersonalizowane raporty, dynamiczne dashbordy oraz odkrywać nowe pokłady danych i znaczenia pomiędzy nimi. To PI SWIB RISQ – rewolucyjna samoobsługowa aplikacja do eksploracji i wizualizacji danych, stworzona dla użytkowników indywidualnych, grup oraz firm. PI SWIB RISQ pozwoli Ci szybko łączyć wizualizacje, jeszcze dokładniej eksplorować dane, natychmiast odkrywać połączenia między nimi i dostrzegać wiele nowych możliwości.


PI SWIB RISQ to analityczny System Business Intelligence:

  • Obowiązkowa Sprawozdawczości Bankowa,

 

  • Sprawozdawczość zarządcza

 

 • Hurtownia Danych.

Aplikacja PI SWIB RISQ umożliwia wszechstronną analizę portfela kredytowego banku, zgodnie z NUK (Nowa Umowa Kapitałowa), dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych, sporządzenie obowiązkowych sprawozdań, hurtownia danych wyposażona w dynamiczne i elastyczne raporty i analizy bazy depozytowo – kredytowej banku.

Wszystkie sprawozdania tj. COREP, LR, FINREP, MONREP, LCR, NSFR, IPS, ALMM prezentowane są w szacie graficznej i układzie tabel znanej z programu aSISt i pozwalają na eksport sprawozdań do w/w aplikacji.

Rozwiązanie jest zintegrowane z silnikiem Business Intelligence jakim jest QlikView. Umożliwia tworzenie kompleksowych analiz danych i  dokonywanie na ich bazie odkryć, które zostałyby pominięte przy użyciu innych narzędzi. Wszystko to masz w zasięgu ręki. To właśnie stanowi przewagę konkurencyjną platformy RISQ.

System zasilany jest automatycznie danymi z systemu księgowego defBANKpro, może współpracować z innymi systemami FK oraz hurtowniami danych.

System jest gotowy na wprowadzenie sprawozdawczości MONREP, która będzie obowiązywać w 2017 roku.

Moduł Sprawozdawczość Finansowa Banku (SKB)


Moduł przygotowany w oparciu o standard NUK (Nowa Umowa Kapitałowa).

 • Adekwatność kapitałowa.
sprawozdawczość

Wyliczenie wymogów kapitałowych zaprezentowane w układzie formularza CR-SA sprawozdawczości COREP, zgodnie z wszelkimi wymogami NUK (również współczynnik wsparcia dla przedsiębiorstw).

Wymóg liczony jest dla każdej umowy kredytowej, prezentowany w formie syntetycznej na formularzu wraz z rozwinięciem analitycznym pozycji formularza (widoczne są umowy które składają się na daną kwotę). Dzięki dogodnej formie prezentacji danych, szczególnie istotnej w trakcie kontroli KNF, jesteście Państwo w stanie wykazać z jakich pozycji dana kwota się składa. Cecha ta jest charakterystyczna dla wszystkich raportów prezentowanych w oferowanym systemie.

Kolejną zaletą aplikacji jest łatwość filtrowania danych np. ograniczenie tabeli tylko jednej klasy lub pojedynczej umowy.

Sprawozdawczość kredytowa COREP, FINREP, LR NBP ITS

PI SWIB RISQ

Wszystkie formularze prezentowane są w układzie sprawozdawczości aSISt, możliwe jest również zawężenie tylko do wypełnionych pozycji.

Moduł Płynność Liquidity (PL)

Głównym zadaniem modułu jest sprawozdawczość obowiązkowa instytucji finansowych dla regulatorów rynku: Narodowego Banku Polskiego (NBP), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jak również cykliczna sprawozdawczość zarządcza.

System umożliwia przygotowanie następujących sprawozdań oraz zestawień:

 • LCR
 • NSFR
 • NMP
 • ALMM
 • Aktywa
 • Pasywa
 • Pozabilans
 • Rachunek zysków i strat
PI SWIB RISQ

Moduł zawiera również szeroką analizę relacji klienta z bankiem. Sporządzenie sprawozdania „IPS Liguidity – dzienne” od momentu generacji danych do wczytania w aplikacji aSISt nie trwa dłużej niż 5 minut, w tym czasie gotowe są również pozostałe zestawienia jak Aktywa, Pasywa, Rachunek Zysków i Strat.

Ryzyka Bankowe

Moduł umożliwia badanie oraz raporty:

 • Nowa Umowa Kapitałowa
 • Ryzyko Płynności
 • Ryzyko Stopy Procentowej
 • Rekomendacja ‘’S’’
 • Rekomendacja ‘’T’’
 • Kredyty zabezpieczone hipotecznie
 • Monitoring produktów kredytowych
 • Zaangażowanie – współczynnik FW
 • Testy warunków skrajnych
 • Zaangażowanie kredytowe
 • Struktura zabezpieczeń
 • Struktura branż
 • Ryzyko geograficzne
PI SWIB RISQ

Hurtownia Danych

Zestaw raportów i analiz bazy depozytowo – kredytowej oraz bazy adresowej klientów.

 • Raporty KNF (wymagane tuż przed kontrolą)
 • Kredyty zabezpieczone hipotecznie
 • Analiza produktów kredytowych
 • Monitoring produktów kredytowych
 • Monitoring kredytów i zabezpieczeń
 • Raporty BFG
 • Rejestr umów kredytowych i zabezpieczeń
 • Inwentura
 • Struktura depozytów i kredytów