I-BS.PL

quant-so-logo

Sprawozdawczość obowiązkowa

To zaawansowane rozwiązanie umożliwia biegłą realizację sprawozdań w często zmieniającym się środowisku oraz wytycznych jednostek nadzorujących. Obszarem zastosowania systemu jest sprawozdawczość obowiązkowa instytucji finansowych dla podmiotów takich jak EBA, NBP czy KNF.

Wszechstronne narzędzie do opracowania sprawozdawczości obowiązkowej

Moduł QUANT SO – Sprawozdawczość Obowiązkowa  (wcześniej rozwiązanie desktopowe PI SWIB RISQ) umożliwia wszechstronną analizę portfela kredytowego banku, zgodnie z NUK (Nowa Umowa Kapitałowa), dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych, sporządzania obowiązkowych sprawozdań, hurtowni danych wyposażonej w dynamiczne i elastyczne raporty i analizy bazy depozytowo-kredytowej banku.Wszystkie sprawozdania prezentowane są w szacie graficznej i układzie tabel znanej z programu aSISt i pozwalają na eksport sprawozdań do w/w aplikacji.Rozwiązanie umożliwia tworzenie kompleksowych analiz danych i dokonywanie na ich bazie analiz, które zostałyby pominięte przy użyciu innych narzędzi.System zasilany jest automatycznie danymi z systemu księgowego defBANKpro, może współpracować z innymi systemami FK oraz hurtowniami danych.

Dlaczego to się opłaca?

ik-funkcje-analityczne
Funkcje analityczne
ik-agregacja-informacji
Agregacja informacji
ik-monitorowanie
Monitorowanie aktualności
ik-ergonomia
Ergonomia użytkowania

Przydatne funkcjonalności

ik-rozwiazania
Płynność Liquidity (PL)

Założenia modułu

Głównym zadaniem modułu jest sprawozdawczość obowiązkowa instytucji finansowych dla regulatorów rynku: Narodowego Banku Polskiego (NBP), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jak również cykliczna sprawozdawczość zarządcza.

System umożliwia przygotowanie następujących sprawozdań oraz zestawień:
LCR, NSFR, NMP, ALMM,
Aktywa, Pasywa, Pozabilans, Rachunek zysków i strat.

Moduł zawiera również szeroką analizę relacji klienta z bankiem. Sporządzenie sprawozdania „IPS Liguidity – dzienne” od momentu generacji danych do wczytania w aplikacji aSISt nie trwa dłużej niż 5 minut, w tym czasie gotowe są również pozostałe zestawienia jak Aktywa, Pasywa, Rachunek Zysków i Strat.

ik-rozwiazania
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Funkcjonalność modułu

Wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych dla wybranych spółek z prawidłowym NIP.

Wyszukiwanie czy wybrana osoba fizyczna z prawidłowym PESEL jest beneficjentem rzeczywistym.

Wyszukiwanie po dacie urodzenia, imieniu i nazwisku czy wybrana osoba fizyczna jest beneficjentem rzeczywistym (dla osób nie mających numeru PESEL).

Wyszukanie podmiotów / firm, z którymi dana osoba jest powiązana w relacji beneficjent rzeczywisty.

Uzupełnienie / aktualizacja danych w kartotece o typie firma lub osoba na podstawie danych z CRBR zgodnie z ustawą AML: imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL, data urodzenia, kraj zamieszkania.

Uzupełnienie danych z CRBR w sposób nadrzędny do systemu DefBank.

Zakładanie kartoteki dla znalezionych beneficjentów rzeczywistych, zakładanie relacji beneficjent rzeczywisty.

Zakładanie kartoteki dla spółek, zakładanie relacji beneficjent, uzupełnienie danych.

ik-rozwiazania
Ryzyka bankowe

Moduł umożliwia badanie oraz raporty:

Nowa umowa kapitałowa.

Ryzyko płynności.

Ryzyko stopy procentowej.

Rekomendacja "S".

Rekomendacja ‘’T’’.

Kredyty zabezpieczone hipotecznie.

Monitoring produktów kredytowych.

Testy warunków skrajnych

Zaangażowanie kredytowe.

Struktura zabezpieczeń.

Struktura branż.

Ryzyko geograficzne.

ik-rozwiazania
Adekwatność kapitałowa

Sprawozdawczość kredytowa COREP, FINREP, LR NBP ITS

Wymóg liczony jest dla każdej umowy kredytowej, prezentowany w formie syntetycznej na formularzu wraz z rozwinięciem analitycznym pozycji formularza (widoczne są umowy które składają się na daną kwotę). Dzięki dogodnej formie prezentacji danych, szczególnie istotnej w trakcie kontroli KNF, jesteście Państwo w stanie wykazać z jakich pozycji dana kwota się składa. Cecha ta jest charakterystyczna dla wszystkich raportów prezentowanych w oferowanym systemie.

Zaletą aplikacji jest łatwość filtrowania danych np. ograniczenie tabeli tylko jednej klasy lub pojedynczej umowy.

Wszystkie formularze prezentowane są w układzie sprawozdawczości aSISt, możliwe jest również zawężenie tylko do wypełnionych pozycji.

quant-bpm-white-logo

Poznaj zalety platformy BPM

Umów się na bezpłatną prezentację on-line