ibsenergia.pl

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA). Sposób sporządzania.

Kod szkolenia: R_DPIA

Tytuł szkolenia: Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA). Sposób sporządzania.

Adresaci szkolenia:  Osoby, które zajmują się ochroną danych osobowych, pełnią rolę IOD, wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Cel szkolenia:  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają sposoby przeprowadzania DPIA uwzględniające wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP248), wydane przez Grupę Roboczą art. 29 co ma przygotować ich do samodzielnego prowadzenia analizy oraz należycie go dokumentować.

Wymagania: Brak wstępnych wymagań

Wielkość grupy:  Maksymalnie 10 osób.

 

Program szkolenia

1.  Zapoznanie z podstawowymi pojęciami:

  • szacowanie ryzyka, poziom ryzyka, ryzyko szczątkowe, identyfikowanie zagrożenia, identyfikowanie podatności, kryteria oceny poziomu ryzyka, związki między analizą ryzyka a DPIA;

2. Organizacja procesu oceny skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment – DPIA):

  • Cel wykonania DPIA, konsultacje z IOD;
  • Operacje wymagające dokonywania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), wykaz publikowany przez PUODO;
  • Elementy oceny DPIA:

– systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania,

– ocena operacji przetwarzania pod kątem ich niezbędności oraz proporcjonalności w stosunku do celów,

– ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą,

– środki planowane do zapobieżenia ewentualnemu ryzyku.

  • ponawianie oceny w przypadku zmian lub pojawienia się nowego ryzyka;
  • konsultacje z organem nadzorczym.

3. Omówienie programu do wykonywania DPIA, np. PIA CNIL.

 

Szczegółowe informacje

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy I-BS.pl ul. Solidarności 2a, Stalowa Wola 

Osoba kontaktowa: Maciej Gajewski 

Formy prowadzenia zajęć: prezentacja, przykłady wzorcowej dokumentacji, tworzenie własnych dokumentów, materiały audio-wideo

Ilość dni: 1

Czas trwania: 9:00 – 16:00

Terminy szkolenia: Ustalane indywidualnie