I-BS.PL

#image_title

Sprawozdawczość obowiązkowa i zarządczo-marketingowa

System RISQ to desktopowe rozwiązanie do realizacji obowiązkowych sprawozdań zgodnych z regulacjami i wytycznymi instytucji nadzorczych.

To również nieocenione narzędzie, które wspiera procesy decyzyjne, umożliwia dogłębną analizę danych oraz identyfikację trendów konsumenckich.

Dlaczego RISQ?

RISQ umożliwia biegłą realizację sprawozdań w często zmieniającym się środowisku oraz wytycznych jednostek nadzorujących, w tym:

realizację sprawozdań obowiązkowych przez bank dla instytucji nadzorczych, tj. NBP, KNF, BGK – MONREP, FINREP, COREP, Liquidity,

realizację ankiet zleconych przez Bank Zrzeszający na podstawie pism z instytucji uprawnionych,

pomoc w realizacji BION.

Mocne strony platformy RISQ:

szybkie i skuteczne generowanie precyzyjnych raportów oraz sprawozdań zgodnych z aktualnymi przepisami regulacyjnymi oraz wymogami organów nadzoru,

elastyczna i intuicyjna konfiguracja, która pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb banku (np. konfiguracja wartości w formularzach z możliwością dostosowania prezentowanych danych do planu kont),

budowa modułowa, przy czym każdy moduł może pracować jako niezależna aplikacja,

pełna integracja z systemem ASiSt, rozszerzona o automatyczny eksport danych,

gotowe sprawozdania rekomendowane przez producenta w zależności od zakupionych modułów,

szybka reakcja producenta na ankiety zewnętrzne i pomoc w ich realizacji,

bieżące monitorowanie przez producenta zmian przepisach rzutujących na konstrukcję tworzonych sprawozdań i ich wdrożenie w trybie pilnym.

Sprawozdawczośc obowiązkowa

MONREP-FINREP

Aplikacja prezentuje dane zebrane w tabeli „KREDYTY”, podzielone w zależności od: typu klienta, produktu, sytuacji, dodatkowych atrybutów, stosowanej tabeli, klasyfikacji czy przeterminowania oraz informacje o zabezpieczeniach do każdej transakcji kredytowej wprowadzonych do systemu f-k. Możliwość eksportu do aSISt.

COREP/LR

Aplikacja zbiera informacje dotyczące wymogu kapitałowego, prezentując transakcje kredytowe (transakcyjne) i pozostałe konta do wyliczeń wymogu nietransakcyjne (konfigurowane kontami). Informacje zebrane w zakładce NUK podzielone są wg klas ryzyka z odpowiednimi wagami, CCF i współczynnikiem wsparcia. Możliwość eksportu do aSISt.

LCR/NSFR/ALMM – LIQUIDITY

Aplikacja zawiera wyliczenia sprawozdań płynnościowych (LCR, NSFR, ALMM) wraz z eksportem do aSISta. Wszystkie depozyty są nazwane i zebrane w jednym miejscu. Dane pobierane z raportów BFG gwarantują zgodność przekazywanych danych do NBP z danymi dla BFG. Dodatkowym atutem jest to, że wszystkie sprawozdania realizowane są w ramach jednego modułu, co daje gwarancję zgodności danych pomiędzy sprawozdaniami.

NOMINAŁ

Jest to aplikacja, która zbiera informacje o nominałach wpłacanych i wypłacanych w banku. Znajdziemy tutaj informacje niezbędne do wykonania sprawozdania dotyczącego wpłat i wypłat gotówkowych z uwzględnieniem nominałów oraz informacji na temat ilości przeprowadzonych transakcji.

BFG Restrukturyzacja

Moduł umożliwia realizację art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu. Zbiera i uzupełnia dane zawarte w tabelach 17 (dotyczącej kredytów), 20 (dotyczącej depozytów) i 23 (dotyczącej harmonogramów) w sposób transakcyjny, wraz z innymi dostępnymi danymi z definiowanych źródeł bez konieczności, co jest bardzo istotne, tworzenia dodatkowych rejestrów. Możliwość eksportu do aSISt.

NB300 i MB300

Aplikacja umożliwia realizację sprawdzania kredytowego w zakresie zaangażowania powyżej 100 tys. i 500 tys. wraz z wykazaniem kredytów wspólnych, zabezpieczeń oraz relacji pomiędzy klientami.

Sprawozdawczość zarządczo-marketingowa

System RISQ to kompleksowe narzędzie, które wspiera procesy zarządcze i strategię marketingową banku. Wyposażony w narzędzia analityczne i kontrolne zapewnia wsparcie na wielu poziomach operacyjnych.Największym atutem systemu jest sposób prezentacji wyników, który jest dostosowany do wymagań i preferencji odbiorców sprawozdań. To oznacza, że system umożliwia generowanie raportów oraz analiz w formie, która jest zrozumiała i użyteczna dla różnych grup interesariuszy.Rozwiązanie oferuje wsparcie na różnych etapach korzystania z systemu. Oznacza to możliwość konfiguracji według potrzeb użytkownika, wykonywania precyzyjnych wyliczeń w ramach procesów sprawozdawczych oraz organizację danych w formie układu wynikowego, który ułatwia szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji.

RISQ świetnie sprawdza się w obszarze zarządczo-marketingowym, dzięki:

sprawnemu przygotowaniu informacji zarządczej,

planowaniu i akcji promocyjnychi marketingowych na podstawie powiązania informacji z systemu finansowo-księgowego dotyczących produktów wykorzystywanych przez klienta, rodzajów operacji na rachunku bankowym oraz udzielonych zgód,

badaniu ryzyka (płynności, stopy i walutowego),

szybkiemu i skutecznemu wykrywaniu błędów pracowników popełnianych w systemie finansowo- księgowym.

RYZYKA BANKOWE

Ryzyko płynności wraz z wyliczeniem osadu umożliwia badanie płynności banku, w tym: wyliczenia osadu na rachunkach klientów z uwzględnieniem indywidualnych wymogów banku dotyczących urealnień oraz badania wskaźników ostrzegania. Pozwala na indywidualne wyznaczenie wskaźników i wprowadzenie indywidualnych parametrów, w zależności od przyjętych regulacji banku w tym zakresie.
Ryzyko stopy wskazuje na aktywy i pasywa banku wrażliwe i niewrażliwe oraz ich przeszacowanie w wyznaczonych okresach przy uwzględnieniu tabel oprocentowania w banku.

Ryzyko walutowe pozwala na wyliczenie stanów dziennych na każdej walucie, która znajduje się w ofercie banku.

ANALIZY

Analizy kredytowe to aplikacja, która służy do badania ryzyka kredytowego z uwzględnieniem zapisów:

Rekomendacji S - EKZH (ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie).

Rekomendacji T – DEK (detaliczne ekspozycji kredytowe),

Przepływy – aplikacja kumuluje informacje o wszystkich operacjach na podstawie kodów operacji na rachunkach banku. 

Struktura depozytów i kredytów – zbiera i prezentuje wszystkie produkty depozytowe i kredytowe w ofercie banku z podziałem na:

produkty lub konta, na których są księgowane,

podmioty, które je posiadają,

branże, w których działają posiadacze.

ZARZĄDZANIE DANYMI

Hurtownia – agreguje w jednym miejscu informacje dotyczące kartotek klientów  z uwzględnieniem wszystkich pól, a także wszystkie produkty powiązane z danym klientem oraz pomiędzy klientami.

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, z przyjemnością odpowiemy na nie telefonicznie i mailowo. Będzie nam miło spotkać się z Państwem bezpośrednio i zaprezentować możliwości jakie daje nasze rozwiązanie.